Giới thiệu văn hóa
Tập đoàn Yabashi triển khai hoạt động kinh doanh chủ yếu ở châu Á.
Chúng tôi xin giới thiệu về văn hóa, kỹ thuật, lối sống của địa phương nơi đặt trụ sở Công ty và những quốc gia - nơi xuất thân của nhân viên trong Tập đoàn Yabashi.