Tập đoàn Yabashi là doanh nghiệp hoạt động với triết lý "khám phá con người", bao gồm 16 công ty, trong đó có 10 công ty trong nước và 6 công ty hải ngoại.
30/3/2019 Đổi mới HP Yabashi Holdings
What’s New