Thông tin mới
01.10.2019 Bổ sung Video về Kinh doanh Kim khíCổ
21.08.2019 Bổ sung Video về Kinh doanh vật liệu Gỗ/ Chia sẻ của nhân viên / Giới thiệu văn hóa của Việt Nam, Myanmar và Mông Cổ
01.04.2019 Công bố HP bản tiếng Anh, tiếng Việt , tiếng Hàn
02.01.2019 Cập nhật HP của Yabashi Holdings