Chính sách bảo mật (tuyên bố bảo vệ thông tin cá nhân)
Công ty cổ phần Yabashi Holdings (sau đây gọi là “công ty chúng tôi”) và các công ty có liên quan (sau đây gọi là “các công ty thành viên”) coi việc bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng là nhiệm vụ quan trọng nhất để đáp ứng sự tin tưởng của khách hàng và tuyên bố sẽ xử lý các thông tin đó một cách phù hợp và nghiêm ngặt theo chính sách dưới đây.


1. Liên quan đến việc tuân thủ pháp luật về bảo vệ thông tin cá nhân.

Liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân, công ty chúng tôi sẽ tuân thủ các luật lệ và quy phạm “Luật về bảo vệ thông tin cá nhân”, “Pháp lệnh thực hiện Luật về bảo vệ thông tin cá nhân”, “Chính sách cơ bản về việc bảo vệ thông tin cá nhân” (Quyết định của Nội các vào tháng 4 năm 2004)


2. Về việc tiếp nhận thông tin cá nhân, sử dụng và cung cấp cho bên thứ ba.

(1) Công ty chúng tôi tiếp nhận thông tin cá nhân của khách hàng bằng các phương thức hợp pháp và phù hợp. Thông tin cá nhân sẽ không được tiếp nhận, sử dụng hoặc cung cấp cho bên thứ ba trừ trường hợp việc tiếp nhận, sử dụng hoặc cung cấp cho bên thứ ba những thông tin tương tự trong phạm vi cần thiết để duy trì hoạt động kinh doanh dựa trên sự đồng ý của khách hàng và trường hợp đúng với quy định của pháp luật.

(2) Khi tiếp nhận và sử dụng thông tin cá nhân, công ty chúng tôi sẽ định trước mục đích sử dụng các thông tin đó và công bố trên trang web của công ty… (Cách suy nghĩ cơ bản của chúng tôi là tiếp nhận và sử dụng thông tin cá nhân để cung cấp các dịch vụ tốt hơn đến khách hàng). Hơn nữa, nếu thay đổi mục đích sử dụng, chúng tôi sẽ công bố về mục đích sử dụng đã thay đổi đó trên trang web của công ty chúng tôi.

(3) Trường hợp công ty chúng tôi tiếp nhận các thông tin cá nhân của khách hàng đã được ghi trực tiếp trên văn bản đi kèm với việc ký kết hợp đồng giữa công ty của chúng tôi và khách hàng thì không cần công bố như mục

(2) nêu trên mà chúng tôi xin giải thích rõ mục đích sử dụng với khách hàng.

(4) Công ty chúng tôi không xử lý các thông tin vượt quá phạm vi cần thiết của mục đích sử dụng, ngoại trừ trường hợp nhận được sự chấp thuận của khách hàng và trường hợp đúng với quy định của pháp luật…

(5) Công ty chúng tôi sẽ không cung cấp bất kỳ dữ liệu cá nhân nào đã nhận được cho bên thứ ba, ngoại trừ trường hợp nhận được sự chấp thuận của khách hàng và trường hợp đúng với quy định của pháp luật… Lưu ý: Dữ liệu cá nhân là thông tin cấu thành nên cơ sở dữ liệu thông tin cá nhân (những thông tin cấu thành mang tính hệ thống để bạn có thể tra cứu các thông tin cá nhân định trước bằng máy tính trên một tập hợp các thông tin bao gồm cả thông tin cá nhân).

(6) Công ty chúng tôi, cũng có trường hợp ủy thác việc xử lý các dữ liệu cá nhân trong phạm vi cần thiết và phù hợp với mục đích sử dụng cho bên thứ ba. Tuy nhiên, cùng với việc ủy thác, chúng tôi sẽ ký kết hợp đồng để đảm bảo dữ liệu cá nhân được xử lý phù hợp và sẽ tiến hành kiểm tra định kỳ tình trạng xử lý các thông tin đó. Ngoài ra, công ty chúng tôi cũng có sử dụng các dữ liệu cá nhân giữa các công ty thành viên trong tập đoàn, nhưng cùng với việc sử dụng dữ liệu chung tương ứng thì chúng tôi cũng quy định các mục cần thiết về phạm vi người sử dụng… dựa trên các quy định pháp luật được ghi ở mục (1) và đặt các mục cần thiết tương ứng ở trạng thái khách hàng có thể nắm bắt dễ dàng thông qua những đăng tải ở trang web của công ty chúng tôi…


3. Chính sách cơ bản về quản lý an toàn và phòng chống rò rỉ thông tin cá nhân.

(1) Công ty chúng tôi tin rằng việc quản lý an toàn thông tin cá nhân là chủ đề quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của công ty. Công ty chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình trong việc tuân thủ đầy đủ pháp luật liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân.

(2) Công ty chúng tôi sẽ sử dụng các biện pháp quản lý an toàn về mặt tổ chức, nhân sự và kỹ thuật như bố trí người quản lý ở từng phòng ban - nơi xử lý các thông tin cá nhân… theo quy định pháp luật ghi ở mục (1) để quản lý phù hợp các thông tin cá nhân đã tiếp nhận. Trong đó, đối với sự rò rỉ thông tin cá nhân, chúng tôi phòng chống phát sinh bằng việc sử dụng các biện pháp bảo mật thông tin phù hợp như biện pháp chống truy cập trái phép và phòng chống virus.

(3) Công ty chúng tôi luôn nỗ lực sử dụng các biện pháp thích hợp để duy trì các dữ liệu các nhân đã tiếp nhận một cách chính xác và cập nhật các nội dung mới nhất.


4. Về các yêu cầu công bố, sửa đổi… dữ liệu cá nhân.

(1) Công ty chúng tôi tiếp nhận các yêu cầu công bố, thông báo mục đích sử dụng, sửa đổi, đình chỉ sử dụng, đình chỉ cung cấp cho bên thứ ba (sau đây gọi là “công bố”) các dữ liệu cá nhân sở hữu (*) từ chính chủ. Trường hợp có nguyện vọng về các yêu cầu trên, hãy gửi đề nghị đến trụ sở chính hoặc các phòng ban của Công ty chúng tôi. Trên cơ sở xác nhận vấn đề yêu cầu, chúng tôi sẽ chuyển các văn bản quy định của Công ty. Vì thế, xin vui lòng điền đầy đủ các mục cần thiết, đóng dấu trước khi gửi đến trụ sở chính hoặc các phòng ban của. Về kết quả, Công ty chúng tôi sẽ liên lạc bằng văn bản. Cần lưu ý, với yêu cầu công bố thông tin hoặc thông báo mục đích sử dụng, xin vui lòng chịu khoản chi phí theo quy định của Công ty chúng tôi. (*) Dữ liệu cá nhân sở hữu là các dữ liệu cá nhân mà Công ty chúng tôi có quyền thực hiện việc công bố thông tin.

(2) Về việc tiếp thị trực tiếp của Công ty chúng tôi bằng điện thoại hoặc mail trực tiếp, nếu không có nguyện vọng, xin vui lòng đề nghị đến Trụ sở chính và các phòng ban của Công ty. Trên cơ sở xác nhận các vấn đề của người yêu cầu, chúng tôi xin được dừng các ngay các hoạt động này.


5. Các thắc mắc và khiếu nại về việc xử lý và các biện pháp quản lý an toàn thông tin cá nhân.

Nếu có bất cứ thắc mắc hoặc khiếu nại liên quan đến xử lý và quản lý an toàn thông tin cá nhân của chúng tôi, xin vui lòng liên lạc địa chỉ sau đây. Chúng tôi sẽ trả lời các thắc mắc sớm nhất có thể. Chúng tôi cũng sẽ điều tra và xử lý các vấn đề liên quan đến khiếu nại một cách nhanh nhất.

“Mọi thắc mắc, khiếu nại liên quan đến việc xử lý và các biện pháp quản lý an toàn thông tin cá nhân” xin vui lòng liên hệ Phòng trao đổi thông tin khách hàng - Bộ phận hành chính - Công ty cổ phần Yabashi Holdings.
Trụ sở chính: Số 226, phố Akasaka, thành phố Ogaki, tỉnh Gifu Mã bưu điện: 503-2213
Tel:      0584-71-0820
E-mail:   yr-customer@mail.yabashi.co.jp


6. Bảo trì và cải tiến hệ thống bảo vệ thông tin cá nhân.

Công ty chúng tôi đang xây dựng hệ thống tuân thủ pháp luật một cách phù hợp, đào tạo và giám sát nhân viên một cách triệt để trong việc xử lý các thông tin cá nhân phù hợp với chính sách và cách suy nghĩ nêu trên. Cùng với việc kiểm tra tình trạng xử lý, chúng tôi vẫn liên tục xem xét lại chính sách, cách suy nghĩ ghi ở trên, và cải thiện hệ thống bảo mật thông tin cá nhân.